ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

Privacymelding

Wie we zijn

Alliance Healthcare is een divisie van Walgreens Boots Alliance ('WBA'). Deze bestaat uit veel verschillende commerciële entiteiten (waaronder Alliance Healthcare, Forte Pharma, Alloga, Alphega, Skills in Healthcare, OTC Direct, North West Ostomy Supplies en Alcura). We laten u weten met wie u een relatie heeft, wanneer u een product of dienst bij ons afsluit.  Deze kennisgeving heeft betrekking op al deze verschillende entiteiten.

Uw privacy en de wet

Uw privacy is wettelijk beschermd. In deze sectie wordt uitgelegd hoe dat werkt.

De Gegevensbeschermingswet stelt dat we persoonlijke informatie mogen gebruiken als we daar een legitieme reden voor hebben. Hierbij inbegrepen is het delen ervan buiten Alliance Healthcare. De wet stelt dat we een of meer van de volgende redenen moeten hebben:

 • verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben, of
 • noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of
 • noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang, of
 • noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene te beschermen, of
 • u heeft uw toestemming gegeven.

Een gerechtvaardigd belang is wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken. Maar zelfs dan mag het niet oneerlijk ingaan tegen wat voor u het beste is. Als we een beroep doen op ons gerechtvaardigde belang, zullen we u vertellen wat dat is.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Hier volgt een lijst met manieren waarop we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken en de redenen daarvoor.

Waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken:Onze doeleinden:
 • Onze relatie met u of uw bedrijf beheren.
 • Nieuwe manieren ontwikkelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en ons bedrijf te laten groeien.
 • Marketingactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren.
 • Bestuderen hoe onze klanten producten en diensten van ons en andere organisaties gebruiken.
 • Advies of begeleiding geven over onze producten en diensten.
 • Uw gegevens beheren, uitzoeken welke van onze producten en diensten u kunnen interesseren en u erover vertellen.
 • Producten en diensten ontwerpen en beslissen wat we daarvoor in rekening brengen.
 • Het definiëren van soorten klanten voor nieuwe producten of diensten.
 • Uw toestemming vragen wanneer we die nodig hebben om contact met u op te nemen.
 • Efficiënt zijn in hoe we onze wettelijke verplichtingen vervullen.
 • Onze merken, producten en diensten ontwikkelen en beheren.
 • Beheren hoe we met andere bedrijven werken die diensten aan ons en onze klanten leveren.
 • Producten en diensten ontwerpen en wat we daarvoor in rekening brengen.
 • Het definiëren van soorten klanten voor nieuwe producten of diensten.
 • Efficiënt zijn in hoe we onze wettelijke en contractverplichtingen vervullen.
 • Producten en diensten leveren.
 • Betalingen doen en beheren.
 • Geld innen en terugvorderen dat aan ons verschuldigd is.
 • Efficiënt zijn in hoe we onze wettelijke en contractverplichtingen vervullen.
 • Voldoen aan de voor ons geldende voorschriften.
 • Misdaad opsporen, onderzoeken, melden en proberen te voorkomen.
 • Risico's voor ons en onze klanten beheren.
 • Wet- en regelgeving die op ons van toepassing is naleven.
 • Op klachten reageren en deze oplossen.
 • Het ontwikkelen en verbeteren van onze manier van omgaan met criminaliteit, en onze wettelijke verplichtingen nakomen in dit verband
 • Voldoen aan de voor ons geldende voorschriften.
 • Efficiënt zijn in hoe we onze wettelijke en contractverplichtingen vervullen.
 • Onze bedrijfsvoering op een efficiënte en correcte manier besturen. Dit omvat het beheren van onze financiële positie, zakelijke mogelijkheden, planning, communicatie, corporate governance en audit.
 • Voldoen aan de voor ons geldende voorschriften.
 • Efficiënt zijn in hoe we onze wettelijke en contractverplichtingen vervullen.
 • Onze rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in overeenkomsten of contracten.
 

Groepen persoonlijke informatie

We gebruiken veel verschillende soorten persoonlijke informatie en groeperen ze op deze manier.

Soort persoonlijke informatieBeschrijving
PersoonlijkBasisinformatie, zoals uw naam (inclusief aanhef), het bedrijf waarvoor u werkt, uw titel of functie en uw relatie met een persoon
FinanciënUw financiële situatie, status en geschiedenis.
ContactUw adresgegevens en hoe wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer(s).
TransactieInformatie over betalingen van en naar uw rekeningen bij ons.
ContractInformatie over de producten of diensten die we aan u leveren.
GedragInformatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt.
TechnologieInformatie over de apparaten en technologie die u gebruikt, uw bezoeken aan onze website of toepassingen of materialen en communicatie die we u elektronisch toesturen.
CommunicatieInformatie die we over u kunnen verzamelen uit brieven, e-mails en gesprekken tussen ons, bijvoorbeeld opnamen van klantenservice.
Open data en openbare registersInformatie over u die in openbare registers staat, zoals het Kiesregister, en informatie over u die vrij beschikbaar is op internet.
GebruiksgegevensOverige informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt.
DocumentgegevensInformatie over u die is opgeslagen in documenten in verschillende indelingen of kopieën daarvan. Hierbij kan het gaan om privacy verklaringen of een vergunning voor gecontroleerde geneesmiddelen die wordt gebruikt voor het openen van een account, afschriften van nutsbedrijven of uw paspoort indien nodig voor identiteitsverificatie.
Speciale gegevenscategorieënDe wet en andere regelgeving behandelen sommige soorten persoonlijke informatie als een 'speciale categorie'. We verzamelen en gebruiken deze soorten gegevens alleen als de wet ons dit toestaat:
 • Raciale of etnische afkomst
 • Religieuze of filosofische overtuigingen
 • Vakbondslidmaatschap
 • Genetische en biometrische gegevens
 • Gezondheidsgegevens inclusief geslacht
 • Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
ToestemmingenAlle machtigingen, toestemmingen of voorkeuren die u ons geeft. Dit omvat zaken als hoe u wilt dat wij contact met u opnemen, of u nu papieren afschriften krijgt of de voorkeur geeft aan grootformaatprints.
Nationale identificatiecodeEen nummer of code die u van een overheid heeft gekregen om te identificeren wie u bent, zoals een sofinummer.

Waar we persoonlijke informatie vandaan halen

We kunnen persoonlijke informatie over u (of uw bedrijf) verzamelen van andere bedrijven binnen de WBA, of van derden die we gebruiken om ons te helpen onze producten en diensten te leveren.

Gegevens die we van u verzamelen, zijn afkomstig uit verschillende bronnen:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze producten en diensten
 • Wanneer u met ons telefoneert of in gesprekken met onze medewerkers
 • Wanneer u onze webservices gebruikt
 • In e-mails en brieven
 • In klantonderzoeken
 • Als u deelneemt aan onze wedstrijden of promoties.
 • Gegevens van derden waarmee we samenwerken
 • Bedrijven die u aan ons voorstellen
 • Kredietinformatiebureaus
 • Openbare informatiebronnen zoals General Pharmaceutical Council
 • Organisaties die namens ons werken
 • Marktonderzoekers

Met wie we uw persoonlijke informatie delen

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met bedrijven binnen WBA en bepaalde vertrouwde organisaties in overeenstemming met contractuele verplichtingen die voor hen gelden, waaronder:

 • Bedrijven die wij aan u voorstellen
 • Bedrijven waarvan u ons vraagt om uw gegevens mee te delen.
 • Marktonderzoeksbedrijven
 • Agenten en adviseurs. Zoals degenen die we gebruiken om uw accounts en services te beheren, te incasseren wat u verschuldigd bent en nieuwe manieren van zakendoen te verkennen
 • Bureaus voor fraudepreventie
 • Bedrijven waarmee we een joint venture of overeenkomst hebben om mee samen te werken
 • Kredietinformatiebureaus
 • IT-serviceproviders voor onze bedrijven en leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

We kunnen uw informatie ook delen met regelgevers en andere overheidsinstanties als dit wettelijk of wettelijk statutair is.

In sommige situaties moeten we uw persoonlijke informatie mogelijk delen met andere organisaties om u de producten of diensten te bieden die u hebt gekozen.

Als u ervoor kiest om geen persoonlijke informatie te verstrekken

In sommige gevallen verzamelen en verwerken we persoonlijke informatie vanwege wettelijke of contractuele verplichtingen.  Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunnen we u mogelijk onze producten of diensten niet leveren.

Elke gegevensverzameling die vereist is, wordt duidelijk gemaakt op het moment van verzameling.

Gegevens delen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

De EER omvat alle landen van de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Persoonsgegevens kunnen binnen deze landen veilig en beveiligd worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen omdat ze een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens dat is te vergelijken met dat van het VK.

Er is nog een aantal landen dat ook een passend beschermingsniveau kan bieden, Andorra, Argentinië, Canada, Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Nieuw-Zeeland Uruguay en Zwitserland. WBA is genoteerd aan de NASDAQ en heeft zijn hoofdkantoor in de VS. Elke overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS is onderworpen aan EU-modelclausules.

Landen waarmee WBA informatie deelt, die buiten de bovengenoemde landen vallen, zijn: Vietnam, China, India en Thailand. Als uw informatie naar een van deze vier landen wordt verzonden, zorgen we ervoor dat deze onderhevig is aan normen voor bescherming en beveiliging die even hoog zijn als die Boots hier in het VK gebruikt.

We nemen uw gegevens zeer serieus, daarom zullen we altijd een volledige beoordeling uitvoeren van alle processen en procedures van onze leveranciers, inclusief opslagoplossingen voor onze gegevens. Om toereikendheid te garanderen bij het verzenden van uw gegevens buiten de EER, hebben we contracten opgesteld op basis van de standaard EU-modelcontractclausules die zijn ontworpen door de Europese Commissie voor elke gegevensoverdracht en verwerking van deze aard.

Marketing

Als u hiermee instemt, kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te verstrekken waarvan we denken dat deze nuttig voor u of voor uw bedrijf zal zijn.

De persoonlijke informatie die we voor u hebben, bestaat uit wat u ons vertelt en gegevens die we verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, of van derden waarmee we samenwerken.

We analyseren deze informatie om te bepalen wat u wilt, nodig heeft of wat voor u interessant kan zijn. Op deze manier kunnen we vaststellen welke producten, diensten en aanbiedingen voor u of uw bedrijf relevant kunnen zijn.

U kunt ons op elk moment vragen om u geen marketingberichten meer te sturen, maar we blijven u afschriften en andere belangrijke informatie sturen, zoals wijzigingen in services die u momenteel gebruikt.

We kunnen u vragen om uw keuzes en nauwkeurigheid van onze gegevens te bevestigen als u in de toekomst verschillende producten of nieuwe diensten bij ons koopt. We zullen u ook vragen dit te doen als er veranderingen zijn in de wet, regelgeving of de structuur van ons bedrijf.

Als u van gedachten verandert, kunt u uw keuzes op elk moment bijwerken door contact met ons op te nemen via de informatie verderop in dit document.

Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang wij uw persoonlijke informatie bewaren

We bewaren uw persoonlijke informatie in overeenstemming met ons gegevensbewaarbeleid zolang uw relatie met Alliance Healthcare voortduurt, of zolang we uw informatie moeten bewaren om onze relatie met u te beheren.

Nadat u geen klant meer bent of een commerciële relatie met Alliance Healthcare heeft, kunnen we uw gegevens om een van deze redenen bewaren:

 • Om te reageren op vragen of klachten.
 • Om aan te tonen dat we u eerlijk hebben behandeld.
 • Om registers bij te houden volgens de regels die van toepassing zijn op ons bedrijf.

We kunnen uw gegevens 10 jaar of langer bewaren om juridische, regelgevende of technische redenen.

Toegang tot uw persoonlijke informatie

U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie die we bewaren door ons te schrijven naar: FAO Data Protection Officer, Alliance Healthcare, 2 The Heights, Weybridge, KT13 ONY, Engeland.

Laat het ons weten als uw persoonlijke informatie onjuist is

U heeft het recht om vragen te stellen over alle informatie die we over u hebben waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is. Neem hiervoor contact met ons op. Als u dat doet, zullen we redelijke stappen ondernemen om de juistheid ervan te controleren en te corrigeren.

Wat als u wilt dat wij uw persoonlijke informatie niet meer gebruiken?

Als u het niet eens bent met ons gebruik van uw persoonlijke informatie, heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Dit staat bekend als het 'recht om bezwaar te maken' en 'het recht om te wissen', of het 'recht om te worden vergeten'.

Deze rechten zijn niet absoluut en er kunnen wettelijke of andere redenen zijn waarom we uw gegevens moeten bewaren of verwerken. Vertel ons echter gerust als u vindt dat we uw gegevens niet zouden moeten gebruiken.

Soms kunnen we het gebruik van uw gegevens beperken. Dit betekent dat ze alleen voor bepaalde zaken kunnnen worden gebruikt, zoals juridische claims of om wettelijke rechten uit te oefenen. In deze situatie zouden we uw informatie niet op andere manieren gebruiken of delen zolang deze beperkt is.

U kunt ons vragen om het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken als:

 • Er sprake van onrechtmatig gebruik is, maar u niet wilt dat wij de informatie verwijderen.
 • De informatie niet meer relevant is, maar u wilt dat we deze bewaren voor gebruik in juridische claims.
 • U ons heeft al gevraagd te stoppen met het gebruik van uw gegevens, maar u wacht op ons om u te vertellen of we deze mogen blijven gebruiken.
 • Als u bezwaar wilt maken tegen de manier waarop we uw gegevens gebruiken, of ons wilt vragen deze te verwijderen of de manier waarop we ze gebruiken wilt beperken, neem dan contact met ons op.

U kunt uw toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact met ons op.  We zullen die keuze conform onze wettelijke verplichtingen respecteren.
We zullen deze kennisgeving bijwerken om eventuele wetswijzigingen weer te geven. In sommige gevallen kunnen we contact met u opnemen om u hierover te informeren.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring zijn welkom en kunnen worden gericht aan:

Adres

Data Protection Officer

Alliance Healthcare

2 The Heights

Weybridge

KT13 ONY

Telefoon: +44 (0) 207014 4716

E-mail: ed.wall@wba.com