ATTENTION: Please enable Javascript in your browser for full site functionality.
Skip to navigation Skip to main content Skip to footer

AH UK Holdco 1 Limited (met statutaire zetel 2, The Heights Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, Engeland en ondernemingsnummer 12553704).

"Gelieerde ondernemingen" in de zin vandeze algemene voorwaarden betekent met betrekking tot het Bedrijf, elkeonderneming of zakelijke entiteit die zeggenschap uitoefent ,onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat vanhet Bedrijf of een onderneming of zakelijke entiteit, waarin het Bedrijf of eenvan haar Gelieerde Ondernemingen een minderheidsbelang in aandelen heeft, waarvande zeggenschap (direct of indirect) voor meer dan vijftig procent (50%) van destemgerechtigde aandelen of het belang in handen is van een dergelijkeonderneming of zakelijke entiteit, of een andere relatie die in feite de factozeggenschap vormt.

Aanverwantbeleid en verklaringen

Neem de tijd om vertrouwd te raken met onze andere beleidslijnen:

De voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (de "Voorwaarden") regelen het gebruik van de website. Het gebruik van deze website geeft aan dat u deze Voorwaarden accepteert. Gebruik deze website niet als u deze Voorwaarden niet accepteert.

De inhoud op deze website is opgesteld met het doel algemene informatie over Alloga te verstrekken. Het bedrijf zal redelijke vakmanschap en zorg betrachten bij het aanbieden van de website. Het Bedrijf geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website of de informatie daarin (inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie (inclusief informatie over goederen en diensten) die op deze website is opgenomen). Het Bedrijf kan geen volledig ononderbroken en betrouwbare toegang tot deze website garanderen en is niet aansprakelijk als de website (of een van de functies of inhoud ervan) om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Voor zover wettelijk toegestaan, is noch het Bedrijf,noch zijn Gelieerde Ondernemingen aansprakelijk voor kosten, uitgaven, verliesof schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van, hetvertrouwen op of het niet kunnen gebruiken van deze website of informatie die dezebevat (met uitzondering van schade als gevolg van overlijden of persoonlijkletsel veroorzaakt door nalatigheid van het Bedrijf).

Bepaalde hyperlinks in deze website leiden naarwebsites die niet onder de controle staan van het Bedrijf of zijn GelieerdeOndernemingen. Wanneer u een van deze hyperlinks activeert, verlaat u deze website en heeft het Bedrijf of zijn Gelieerde Ondernemingen geen controle over, en accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het materiaal of de informatie op een website die niet onder het beheer van het Bedrijf of zijn Gelieerde Ondernemingen staat.  In het geval dat een hyperlink u naar een website brengt, die onder het beheer staat van het Bedrijf of zijn Gelieerde Ondernemingen, zijn de gebruiksvoorwaarden van die website van toepassing.

Het is mogelijk dat wij software of materialen aan u beschikbaar stellen, die eigendom zijn van of worden beheerd door externe bedrijven ("Materiaal van derden"). U mag het Materiaal van derden alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is gemaakt en aan u is verstrekt. U mag het Materiaal van derden niet met iemand anders delen.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het gebruik van deze website en de inhoud ervan voor andere doeleinden dan persoonlijk en niet-commercieel gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

De informatie op deze website vormt geen uitnodiging of aansporing om deel te nemen aan investeringsactiviteiten in verband met door of namens het Bedrijf uitgegeven effecten of financiële instrumenten, en is evenmin bedoeld als informatie die de basis vormt voor, of waarop u vertrouwt bij het nemen van een investeringsbeslissing in verband methet Bedrijf.  Neem voor advies contact op met een professionele financieel adviseur. In het verleden behaalde resultaten kunnen niet worden gebruikt als leidraad voor toekomstige resultaten.

Tenzij anders vermeld, is al het materiaal op deze website, inclusief de handelsmerken, copyright, ontwerp, tekst, afbeeldingen, foto's en inhoud, allemaal intellectueel eigendom in handen van, beheerd door of in licentie gegeven aan het Bedrijf of zijn Gelieerde Ondernemingen. Het Bedrijf en zijn Gelieerde Ondernemingen doen alle rechten op hun intellectuele eigendom gelden. U mag geen gebruik maken van de inhoud van de website, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Kopiëren, publiceren, uitzenden, wijzigen, verspreiden of verzenden van inhoud van de website op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf is ten strengste verboden.

Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een verlening door implicatie, uitsluiting of op andere wijze van licenties of rechten onder enig octrooi of handelsmerk van het Bedrijf of een derde partij. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder auteursrecht van het Bedrijf.

Alle merknamen, producten en servicenamen en titels die op deze website worden gebruikt, zijn handelsmerken en -namen van hun respectievelijke eigenaren, inclusief het Bedrijf en zijn Gelieerde Ondernemingen.  Het Bedrijf claimt geen eigendom te zijn van, noch verbonden te zijn met, handelsmerken van derden die op deze website vermeld worden. Dergelijke handelsmerken van derden worden alleen gebruikt om de producten en diensten van hun respectievelijke eigenaren te identificeren, en uit het gebruik van deze merken mag geen sponsoring of goedkeuring namens het Bedrijf worden afgeleid.

Als iemand een document bekijkt, dat door het bedrijf op deze website is gepubliceerd, en reageert met informatie, waaronder feedbackgegevens zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke met betrekking tot de inhoud van dergelijk materiaal, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd, en hebben wij geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie. Deze informatie kan zonder beperking worden gereproduceerd, gebruikt, openbaar gemaakt en aan anderen worden verspreid. Het staat ons vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke informatie bevatten.

Het Bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen op de website, inclusief deze voorwaarden. Kijk regelmatig op deze pagina voor updates. U bent wettelijk gebonden aan de bijgewerkte of gewijzigde voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de website gebruikt nadat we de wijzigingen erop hebben gepubliceerd.

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales. De partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot claims, geschillen of verschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden.

© Copyright 2019 AH UK Holdco 1 Limited. Alle rechten voorbehouden.