Skip to content

Link to accessibility

Disclaimer

DISCLAIMER & PRIVACY VERKLARING ALLIANCE HEALTHCARE
Deze disclaimer en privacy verklaring zijn van toepassing op de door Alliance Boots B.V. en haar
Nederlandse groepsvennootschappen ("Alliance Healthcare") geëxploiteerde corporate website.

DISCLAIMER
Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over Alliance Healthcare. De op de
website getoonde informatie wordt door Alliance Healthcare met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld, doch de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. In dit kader
aanvaardt Alliance Healthcare dan ook geen enkele aansprakelijkheid behoudens opzet of grove
nalatigheid aan de zijde van Alliance Healthcare.

De website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Alliance Healthcare,
dan wel derden rusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliance Healthcare is het
de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, te
verspreiden (openbaar te maken) of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.
De website bevat verwijzingen (links) naar sites van derden. Hoewel Alliance Healthcare uiterst
selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Alliance Healthcare niet instaan
voor de inhoud van dergelijke sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die
daarop worden aangeboden.


PRIVACY STATEMENT

Algemeen
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Alliance Healthcare Nederland B.V. (hierna: AHN). AHN verwerkt persoonsgegevens om haar bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen. Verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Voor een aantal diensten en leveringen gelden bijvoorbeeld ook de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Apothekerswet en andere voor de gezondheidszorg relevante wet- en regelgeving.
AHN heeft verschillende divisies c.q. groepsmaatschappijen, waarvan hier specifiek relevant zijn: Boots Nederland B.V., Stephar B.V., SPITS B.V. Apeldoorn, Alloga Nederland B.V. en Alcura. Elk onderdeel is gehouden aan het privacybeleid van AHN en heeft een eigen privacystatement behorende bij zijn specifieke activiteiten.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Samenvatting
Hieronder volgt een samenvatting van de voornaamste gegevensverwerkingen die AHN en haar divisies en groepsmaatschappijen verricht of laat verrichten door derden (‘Verwerkers'). Voor meer details verwijzen wij u naar de privacystatements van de desbetreffende divisie of groepsmaatschappij.
Waar het vaak gaat om gevoelige gegevens (verzekeringsgegevens, betaalgegevens, BSN) of bijzondere persoonsgegevens (gezondheidsgegevens), is AHN ervan doordrongen dat een passende beveiliging een essentieel onderdeel is van het vertrouwen van onze klanten.

Cookies
Bij het bezoeken van de website worden in de regel enkele technische gegevens door uw computer geautomatiseerd aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en de internetpagina. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens, omdat AHN op basis van deze gegevens uw identiteit niet kan achterhalen. Bekijk voor een voorbeeld van onze cookieverklaring: https://www.alcura-health.nl/web/patienten/privacy-verklaring-cookies. Mogelijk kan Google op basis van de door hen verzamelde gegevens wel uw identiteit achterhalen. AHN is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Meer informatie over uw privacy in verband met Google leest u in de privacyverklaring van Google.

Wij kennen in grote lijnen vier categorieën van personen van wie wij persoonsgegevens verwerken: (i) Particuliere klanten, (ii) en (iii) twee categorieën van zakelijke klanten en (iv) onze eigen medewerkers, uitzendkrachten en gedetacheerden en contractors. Hierna wordt per categorie een globale toelichting gegeven van de gegevensverwerking.

Particuliere afnemers
Voor particuliere afnemers van divisies of groepsmaatschappijen van AHN verwerken wij voor het aangaan en uitvoeren van (koop- en dienstverlenings- of zorg-)overeenkomsten de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer; wanneer het gaat om de webshop de bestelhistorie en eventueel een persoonlijke klantcode; wanneer het gaat om zorgverlening of levering van medicijnen moeten ook worden verwerkt het BSN, de verzekeringsgegevens en mogelijk gezondheidsgegevens van uw huisarts, specialist of eigen apotheek. Voor de dienstverlening aan particuliere afnemers schakelen we derde partijen in door (a.) het gebruiken van IT-platforms en software voor de uitwisseling en verwerking van gegevens (PharmaPartners, SmartCare, betaaldienstverleners) (b.) zorgverleners en (c.) koeriers voor de bezorging. De desbetreffende gegevens kunnen ook gezondheidsgegevens of andere gevoelige gegevens betreffen. De grondslag voor deze verwerking is in beginsel de uitvoering van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen op basis van uitdrukkelijke toestemming, belangenafweging of de uitvoering van een wettelijke (zorg-) plicht bepaalde verwerkingshandelingen plaatsvinden. U kunt dit vinden door het privacy statement van de desbetreffende divisie of groepsmaatschappij te raadplegen.
Voor deze categorie van afnemers is nog van belang, dat wij met hun uitdrukkelijke toestemming van het Landelijk Schakelpunt (‘LSP') gebruik kunnen maken. Daarmee kunnen wij direct in het patiëntendossier van een arts of apotheker van de afnemer kijken en omgekeerd, zodat informatie niet nogmaals hoeft te worden verstrekt. De verbindingen via het LSP zijn beveiligd. AHN is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de door LSP gefaciliteerde verbinding en ook niet voor de verwerking van persoonsgegevens door hulpverleners (artsen, verpleegkundigen of apothekers), die niet in dienst zijn van AHN. Voor meer informatie over het LSP verwijzen wij u naar www.vzvz.nl.

Zakelijke afnemers I: apotheken – waaronder ziekenhuisapotheken, franchisenemers en bepaalde medewerkers die bij hen werkzaam zijn
Voor deze categorie van zakelijke afnemers verwerken wij ten behoeve van het onderhouden van klantrelaties, het aangaan en uitvoeren van zakelijke transacties (inkoop, verkoop, levering, licentieverstrekking, zakelijke dienstverlening) facturatie, informatieverstrekking, deelname aan certificeringsprogramma's en klachtafhandeling de contactgegevens van (medewerkers van) deze relaties of wij laten deze verwerken. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst en een redelijke belangenafweging. Voor administratieve – en doelmatigheidsdoeleinden schakelen wij ook derden in om deze gegevens te verwerken.

Zakelijke afnemers II: zorginstellingen en professionals, waaronder (medewerkers van) thuiszorgverleners
Voor deze categorie van zakelijke relaties verwerken wij ten behoeve van het onderhouden van klantrelaties, het aangaan en uitvoeren van zakelijke transacties, waaronder dienstverlening in de vorm van ondersteuning van de zorg, die deze instellingen of zorgverleners leveren, facturatie, informatieverstrekking, deelname aan certificeringsprogramma's en klachtafhandeling contactgegevens van de medewerkers van deze relaties en gegevens van hun patiënten of klanten. Deze gegevens kunnen mede gezondheidsgegevens of andere gevoelige gegevens betreffen.
De grondslag voor deze verwerking is in beginsel de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast kunnen op basis van uitdrukkelijke toestemming, belangenafweging of de uitvoering van een wettelijke plicht bepaalde verwerkingshandelingen plaatsvinden. U kunt dit vinden door het privacy statement van de desbetreffende divisie of groepsmaatschappij te raadplegen.

Medewerkers en contractors van AHN
Als wij een arbeidsovereenkomst met u aangaan, zullen wij deze gegevens en andere gegevens verwerken, die benodigd zijn om onze verplichting als (goed) werkgever na te komen. Datzelfde geldt als ten aanzien van u een andere overeenkomst, bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsovereenkomst, wordt aangegaan.
Door het gebruik maken van moderne technologie voorkomen wij dat gegevens verouderd raken. Bij de verwerking maken wij daarom gebruik van de programmatuur, servers en platforms van bepaalde derde partijen, waarmee wij verwerkersovereenkomsten sluiten. Wij selecteren onze verwerkers mede in verband met passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, die zij treffen. Dergelijke maatregelen treffen wij zelf ook.
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een arbeids-, of uitzendrelatie is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de voldoening aan wet- en regelgeving, die direct of indirect voor een (materiëel) werkgever of inlener (kunnen) gelden en voor bepaalde gegevens een redelijke belangenafweging.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
In het algemeen worden financiële gegevens 7 jaar bewaard en recepten en daarmee samenhangende gegevens gedurende 15 jaar. Gegevens van sollicitanten worden verwijderd binnen vier (4) weken na de sollicitatie, indien zij niet worden aangenomen en geen toestemming is verleend voor een langere bewaartermijn. Gegevens van voormalige medewerkers of contractors worden – met uitzondering van de fiscaal relevante gegevens – 5 jaar na beëindiging van het contract gewist.

Toestemming
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens berust op uw uitdrukkelijke toestemming, wijzen wij u erop, dat u deze te allen tijde weer kan intrekken.

SmartCare
AHN heeft het systeem ‘SmartCare' ontwikkeld. Naast dat het systeem door apotheken wordt gebruikt als medicatiebewaking, hebben apotheken de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor hun zorgprestaties door met het systeem de resultaten van hun zorg zichtbaar maken. Met betrekking tot medicatiebewaking worden persoonsgegeven verwerkt. De grondslag voor de verwerking is gelegen in de contractuele verplichtingen tussen AHN en apotheken. Persoonsgegevens worden gedurende de behandeling en voor een termijn van zes (6) jaar daarna bewaard.

Central Filling
De Central Filling apotheek (CFA) van AHN biedt apotheken en apotheekhoudende huisartsen de mogelijkheid om de verwerking van de receptuur uit te besteden. Het centraal verpakken en etiketteren van medicatie op een externe locatie wordt steeds vaker gebruikt. Het biedt zorgverleners en zorgverzekeraars immers voordelen: zowel financieel als efficiëntie, waardoor de zorgverleners uiteindelijk meer tijd over houden voor hun kerntaak: zorgverlening. De CFA verwerkt persoonsgegevens op basis van contractuele verplichtingen met apotheken of apotheekhoudende. De bewaartermijn van persoonsgegevens is daar vier (4) weken. 

Divisies/Groepsmaatschappijen

Link naar Privacy statement

Alcura

Privacy verklaring en cookies Alcura

Alloga Nederland B.V.

Privacy Statement Alloga Nederland 

Boots Nederland B.V.

Boots Apotheken

Boots Webshop

Privacy Statement Boots

Privacy Statement Boots in de apotheek 

SPITS B.V.

SPITS Apeldoorn Privacy Statement 

Stephar B.V.

Stephar Privacy Statement 

 

Beveiliging van persoonsgegevens
AHN heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het beveiligingsniveau is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer leven met betrekking tot partijen als AHN, en ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO 27001 en, voor zover van toepassing, NEN 7510 e.v. Met persoonsgegevens die in onze database en in die van onze verwerkers zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien. AHN zal de beveiligingsmaatregelen periodiek testen en aanpassen aan de ontwikkelingen en inzichten in de markt.

Uw rechten
Een belangrijk aspect van de AVG is dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen, waardoor u (meer dan voorheen) zeggenschap heeft over de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. Welke rechten dat zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken, staat hieronder beschreven. 
 

Recht

Betekenis

Toestemming

Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Informatieplicht

U heeft het recht om te weten wat AHN met uw (bijzondere) persoonsgegevens doet en waarom dit gebeurt.

Recht op inzage

U heeft het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens AHN van u verwerkt in te zien.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en ‘vergeten' te worden (dat wil zeggen dat uw gegevens niet langer openbaar zijn terug te vinden).

Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens die AHN verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn. 

Recht op bezwaar

 

U heeft het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens.

Recht op beperking

U heeft het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door AHN te laten verwerken.

Recht op overdacht (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens over te dragen of indien mogelijk door AHN over te laten dragen.


Om aanspraak te maken op uw rechten kunt u een verzoek bij ons schriftelijk indienen via privacyofficer@alliance-healthcare.nl onder vermelding van "Verzoek om uitoefening rechten AVG privacy". Vermeld bij een verzoek te allen tijde om welk recht het gaat en zorg dat uw identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen wordt er contact met u opgenomen. Niet alle verzoeken om een recht uit te kunnen oefenen worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan het zijn dat wettelijke bepalingen AHN verplichten bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek termijn te bewaren of moet AHN bepaalde gegevens bewaren om zwaarwegende redenen. Indien een dergelijke situatie van toepassing is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Contactgegevens Privacy Officer/functionaris gegevensbescherming
Als u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van AHN, neemt u dan contact op met de Privacy Officer van AHN, via privacyofficer@alliance-healthcare.nl.

Klachten
Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor terecht bij onze Privacy Officer of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vindt u op de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of bel op werkdagen naar 088 - 1805 250.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacy verklaring, u inzage wenst in, dan wel wijziging
wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de afdeling Communicatie, bereikbaar via e-mailadres privacyofficer@alliance-healthcare.nl.

Contactgegevens Alliance Healthcare Nederland B.V.
Postbus 210
5201 AE 's-Hertogenbosch
Tel.nr. (088) 10 40 911
Handelsregister: 16020758
BTW nummer: NL 0015 18 392.B01

Wijzigingen privacybeleid?
Indien het privacybeleid van Alliance Healthcare wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte kan zijn over de gegevens die verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden deze worden gebruikt.

Dit Privacy Statement is gepubliceerd op: 22 mei 2018