Skip to content

Link to accessibility

Disclaimer

DISCLAIMER & PRIVACY VERKLARING ALLIANCE HEALTHCARE
Deze disclaimer en privacy verklaring zijn van toepassing op de door Alliance Boots B.V. en haar
Nederlandse groepsvennootschappen ("Alliance Healthcare") geëxploiteerde corporate website.

DISCLAIMER
Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over Alliance Healthcare. De op de
website getoonde informatie wordt door Alliance Healthcare met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld, doch de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. In dit kader
aanvaardt Alliance Healthcare dan ook geen enkele aansprakelijkheid behoudens opzet of grove
nalatigheid aan de zijde van Alliance Healthcare.

De website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Alliance Healthcare,
dan wel derden rusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alliance Healthcare is het
de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, te
verspreiden (openbaar te maken) of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.
De website bevat verwijzingen (links) naar sites van derden. Hoewel Alliance Healthcare uiterst
selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Alliance Healthcare niet instaan
voor de inhoud van dergelijke sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die
daarop worden aangeboden.


PRIVACY STATEMENT
Algemeen
De website is eigendom van en wordt beheerd door Alliance Healthcare. Alliance Healthcare
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer
aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de
gebruikte internet browser en de internetpagina. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt
die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren
over Alliance Healthcare en om de website en dienstverlening van Alliance Healthcare te verbeteren.
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Alliance
Healthcare daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze Disclaimer en Privacy verklaring, u inzage wenst in, dan wel wijziging
wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de afdeling Communicatie, bereikbaar op
e-mail adres communicatie@alliance-healthcare.nl.